Verkoopsvoorwaarden

1. Identiteit van OOSTPARK.

Deze website is eigendom van:

Apotheek Oostpark

Apotheek Oosterlynck nv

Brugsesteenweg 241,

8800 Roeselare

België

Emailadres: info@oostpark.be

BTW-nummer: BE0446.267.306

APB-nummer: 361507

Titularis apotheker: Oosterlynck Jeroen

2. BEGRIPPEN

2.1   Webshop oostpark: de website van de apotheek Oostpark nv, gelegen te Brugsesteenweg 241, 8800 Roeselare met Jeroen Oosterlynck als verantwoordelijke apotheker.

2.2   Client: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan webshop oostpark.

2.3   Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsoverkeenkomst tussen de apotheek Oostpark en de cliënt van de webshop Oostpark met betrekking tot de producten die worden aangeboden via webshop Oostpark.

1.4   Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto’s, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.

2.5   Producten: Alle goederen aangeboden op webshop Oostpark.

2.6   Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van bestelde producten via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de site of via overschrijving.

3. PRODUCTEN

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via de online shop van in een publieke apotheek aangeboden producten. Gezien de wetgeving in verband met het aanbieden van geneesmiddelen via het internet, mogen al de producten die voorschriftplichtig zijn in België niet verkocht worden via webshop Oostpark. Onder medische producten worden voorschriftvrije geneesmiddelen en parafarmaceutische producten verstaan. 

4. CLIËNT

Iedere bezoeker die zich registreert als gebruiker, kan hij overgaan tot het plaatsen van bestellingen. De aldus gegenereerde toegang tot webshop Oostpark is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn gegevens, nl. zijn gebruikersnaam en paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen. In geval van (vermoeden) van onrechtmatig of verboden gebruik, is het webshop Oostpark toegelaten om de registratie van de gebruiker te schrappen, overminderd het recht van webshop Oostpark om de schade op de gebruiker te verhalen. Webshop Oostpark behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen, indien nodig kan webshop Oostpark extra identificatiegegevens opvragen met behulp van de elektronische identiteitskaart, het rijksregisternummer.

5. WAARSCHUWING vooraleer tot een bestelling over te gaan.

5.1   Alle voorschriftvrije producten en ook andere producten moeten steeds met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2   De nodige informatie verschaft door webshop Oostpark wordt met de nodig zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief aangezien de globale medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker niet gekend is. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze webshop zijn in het Frans en in het Nederlands.

5.3   Webshop Oostpark houdt historiek bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze historiek wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

5.4   Bij twijfel over de geschiktheid, nevenwerking, interactie van een bepaald product, dan adviseert webshop Oostpark formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of – indien het reeds geleverd werd – het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

5.5   De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die webshop Oostpark verkoopt op zijn webshop zijn in het Frans en in het Nederlands. Indien de gebruiker de producten buiten België, Nederland of Frankrijk laat leveren, moet hij rekening houden met dat de verpakking en de informatie op de verpakking van producten niet in de officiële taal van zijn land zullen zijn en dat er afwijkende voorwaarden kunnen gelden. 

6. BESTELLINGEN

6.1   Al de informatie die de gebruiker bezorgt aan webshop Oostpark, ingegeven van gegevens inherent aan de bestelling, is bindend. Webshop Oostpark is niet verantwoordelijk voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens, facturatiegegevens. Webshop Oostpark kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2   De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3   De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, staat er een melding op de productpagina. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen.

6.4   Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt webshop Oostpark aan de gebruiker de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de gebruiker meegedeeld heeft bij het registreren van zijn bestelling. De bestelling is pas definitief zodra a) webshop Oostpark de bestelling heeft aanvaard en b) alle kosten (het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten) zijn betaald aan webshop Oostpark, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

6.5   In het algemeen en zonder dat een verwittiging nodig is, behoudt webshop Oostpark zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

7. PRIJS

7.1   De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2   De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en de transportkosten.

7.3   Webshop Oostpark behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven (bv. speciale aanbiedingen) op moment van de registratie van de bestellingen zolang de voorraad strekt.

8. BETALING

8.1   De prijs van de goederen is te betalen cash of door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van de bestelling.

8.2   De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone, bedrijf dat online betalingen verwerkt.

8.3   De bestelling gevalideerd door de gebruiker wordt niet effectief terzijde de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ingenico, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.4   De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ingenico. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ingenico en webshop Oostpark zijn de gegevens ontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

8.5   De factuur van de bestelling wordt elektronisch ter beschikking gesteld via uw persoonlijke klant-account zodra uw pakket overhandigd werd aan de Bpost.

8.6   Het bedrag wordt afgerekend op het moment dat u uw order plaatst en een bevestiging ontvangt.

9. LEVERING

9.1   De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door webshop Oostpark en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen. De eigendomsoverdracht van de bestelde goederen gebeurt op het moment dat webshop Oostpark de bestelling overhandigd aan bPost. Op dat ogenblik ontvangt de gebruiker een mail met een tracking nummer.

9.2   Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van webshop Oostpark kan in dat opzicht niet spelen.

9.3   De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de website. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan webshop Oostpark of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

9.4   Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5   Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar webshop Oostpark en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal webshop Oostpark rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door Bpost. Indien deze trackinggegevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van webshop Oostpark geen compensatiemaatregel verwacht worden.

9.6   De gebruiker dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk, aan webshop Oostpark hiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de apotheker alvorens tot gebruik over te gaan. Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

9.7   Gebruikers of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

10. VERZAKINGSRECHT

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (Wetboek Economisch recht, wet van 6 april 2010), heeft de gebruiker het recht afstand te doen van zijn aankoop, met uitzondering van de geneesmiddelen, de medische hulpmiddelen, de promoartikelen en babyvoeding, (Koninklijk besluit van 21 januari 2009, houdende onderrichtingen voor apothekers Art. 29 §6), behalve in gevallen van wanbetaling, zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen.

De gebruiker beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Apotheek Oostpark tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de gebruiker op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de bestelbon in het pakket én retouretiket = bijgevoegde barcode met uw adresgegevens en die van de apotheek op het pakket) terugsturen via Bpost, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Apotheek Oostpark, brugsesteenweg 241, 8800 Roeselare, België. Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

Indien de goederen zijn toegezonden aan Apotheek Oostpark onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Apotheek Oostpark zich ertoe de betalingen door de gebruiker gedaan terug te geven,  en dit zonder bijkomende kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 2 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Apotheek Oostpark (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Apotheek Oostpark.

Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

11. GARANTIE

11.1 Apotheek Oostpark garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. Apotheek Oostpark garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Apotheek Oostpark geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door Apotheek Oostpark geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.

11.2 In geen enkel geval kunnen webshop Oostpark of Apotheek Oostpark verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van webshop Oostpark of Apotheek Oostpark is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 Webshop Oostpark geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Apotheek Oostpark is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. Apotheek Oostpark is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Apotheek Oostpark kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

12.2 De aansprakelijkheid van webshop Oostpark, Apotheek Oostpark & de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3 De aansprakelijkheid van webshop Oostpark en Apotheek Oostpark zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

12.4 Apotheek Oostpark kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website. 

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van webshop Oostpark zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Apotheek Oostpark of derden toe. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Apotheek Oostpark, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

14. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Apotheek Oostpark behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden. 

15. NIETIGHEID

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst. 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Apotheek Oostpark uitsluitend bevoegd zijn.